هاست مورد نظر را انتخاب فرمایید

250 MB Win

250 مگابایت هاست ویندوزی


Type Directadmin

Disk 250 MB

BW 1000 MB

Domain 1

Subdomain 10

Email 10

FTP 10

Database 10

500 MB Win

500 مگابایت هاست ویندوزی


Type Directadmin

Disk 500 MB

BW 1500 MB

Domain 1

Subdomain 10

Email 10

FTP 10

Database 10

1000 MB Win

1000 مگابایت هاست ویندوزی


Type Directadmin

Disk 1000 MB

BW 2500 MB

Domain 2

Subdomain 20

Email 20

FTP 20

Database 20

2000 MB Win

2000 مگابایت هاست ویندوزی


Type Directadmin

Disk 2000 MB

BW 2500 MB

Domain 2

Subdomain 20

Email 20

FTP 20

Database 20