هاست مورد نظر را انتخاب فرمایید

250 MB

250 مگابایت هاست لینوکسی


Type Cpanel

Disk 250 MB

BW 1000 MB

Domain 1

Subdomain 10

Email 10

FTP 10

Database 10

500 MB

500 مگابایت هاست لینوکسی


Type Cpanel

Disk 500 MB

BW 1500 MB

Domain 1

Subdomain 10

Email 10

FTP 10

Database 10

1000 MB

1000 مگابایت هاست لینوکسی


Type Cpanel

Disk 1000 MB

BW 2500 MB

Domain 2

Subdomain 20

Email 20

FTP 20

Database 20

2000 MB

2000 مگابایت هاست لینوکسی


Type Cpanel

Disk 2000 MB

BW 2500 MB

Domain 2

Subdomain 20

Email 20

FTP 20

Database 20